Algemene voorwaarden Lextone B.V.


Algemeen
Begrippen
 • Lextone: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32107571, kantoorhoudend aan de Landrostdreef 124 (1314 SK) te Almere.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Lextone een opdracht tot dienstverlening verstrekt, dan wel een samenwerkingsovereenkomst betreffende dienstverlening met Lextone overeenkomt.
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Lextone. • Jurist: de aan Lextone verbonden (in loondienst of in opdracht) jurist / juridisch medewerker /advocaat welke werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever
 • Deelnemer: Opdrachtgevers die een abonnement hebben afgesloten bij Lextone, dan wel op grond van een collectief abonnement / collectieve overeenkomst toegang hebben tot de dienstverlening van Lextone.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met algehele uitsluiting van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en dienstverlening door of namens Lextone, ongeacht of deze dienstverlening wordt verricht in de hoedanigheid van juridisch en niet juridisch medewerker, interim jurist, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins.
 2. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Lextone.
 3. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel de offerte of overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn, nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen ervan onverminderd van toepassing. Partijen bepalen in onderling overleg de inhoud van de nieuwe bepaling, waarbij aangesloten wordt bij de geest van deze Algemene Voorwaarden, dan wel de offerte of overeenkomst.
 4. Op deze Algemene voorwaarden, op offertes van en overeenkomsten met Lextone is exclusief Nederlands Rechts van toepassing
 5. Geschillen tussen Opdrachtgever en Lextone zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Lextone is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Lextone beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Lextone voor de betreffende opdracht, dan wel indien van toepassing het specifieke dossier, in de laatste zes maanden van Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen, dan wel in dien van toepassing dienstverlening op Algemene voorwaarden Lextone B.V. basis van (collectief) abonnement, de betreffende individuele bijdrage die Lextone in de laatste 12 maanden van Opdrachtgever voor betreffende deelnemer heeft ontvangen.
 2. Lextone is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Lextone is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever en/of derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Lextone is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door op advies van of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden
 4. Lextone is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder inbegrepen, Stagnatie in de geregelde gang van zaken, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden van Lextone.
 5. Lextone heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Lextone en stelt Lextone schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen gelden van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lextone.
 8. Voor door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins veroorzaakt door Opdrachtgever zelf, is Lextone niet aansprakelijk.
 9. De uitvoering van aan Lextone verstrekte opdrachten geschieden uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitoering van de door de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 10. Indien Opdrachtgever de door Lextone gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde processtukken en / of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de Opdrachtgever jegens Lextone gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.

Tarieven en facturatie

 1. Bij het geven van een opdracht aan Lextone aanvaardt Opdrachtgever dat Lextone haar tarieven kan wijzigen.
 2. Lextone declareert twee-wekelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen.
 3. Lextone is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gezien.
 4. Indien sprake is van een consument als Opdrachtgever, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voornoemd besluit zijn: Algemene voorwaarden Lextone B.V. a. Hoofdsom tot en met EUR 2.500,-, 15% over de hoofdsom (met een minimum van EUR 40,-), maximum is EUR 375,-; b. Hoofdsom tot en met EUR 5.000,-, EUR 375 + 10% over (hoofdsom – EUR 2.500,-), maximum is EUR 625,-; c. Hoofdsom tot en met EUR 10.000,-, EUR 625 + 5% over (hoofdsom – EUR 5.000,-), maximum is EUR 875,-; d. Hoofdsom tot en met EUR 200.000,-, EUR 875 + 1% over (hoofdsom – EUR 10.000,-), maximum is EUR 2.775,-; e. Hoofdsom boven EUR 200.000,-, EUR 2.775 + 10% over (hoofdsom – EUR 200.000,-).
 5. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II.
 6. Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal Lextone aan de opdrachtgever een aanmaning versturen, waarin Opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.
 7. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Lextone het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever tot enige schadevergoeding of compensatie gerechtigd is. Dit laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen.
 8. Lextone is gerechtigd het door Opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de Opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.

Dienstverlening

Abonnement

 1. Op grond van een abonnement hebben Deelnemers toegang tot onbeperkt telefonisch advies van een Lextone jurist over juridische kwesties zoals aangegeven in hun abonnement.
 2. De Jurist doet een controle of er geen tegenstrijdige belangen zijn met andere bestaande Opdrachtgevers van Lextone. Indien er sprake is van een conflicterend belang is de Jurist niet verplicht bijstand te verlenen.
 3. Indien de Jurist voor Deelnemer kan optreden analyseert de Jurist de juridische positie aan de hand van door (of namens) Deelnemer verschafte informatie en geeft vervolgens telefonisch advies.
 4. Het onbeperkt telefonisch advies met Juristen van Lextone is uitsluitend bestemd voor Deelnemers.
 5. Het abonnement geldt niet voor aan Deelnemer gelieerde (dochter)ondernemingen, tenzij expliciet in het abonnement vermeldt.
 6. Het abonnement is voor particuliere deelnemers na ommekomst van het eerste contractsjaar maandelijks tegen het einde van de lopende contractsmaand opzegbaar, met in achtneming van een opzegtermijn van een maand. Algemene voorwaarden Lextone B.V.
 7. Voor zakelijke deelnemers geldt dat: a. het abonnement is voor zakelijke Deelnemers wordt na de eerste contractsperiode telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd, behoudens tijdige opzegging. b. Het abonnement kan tegen het einde van een lopende contractsperiode worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden. c. Indien Lextone in de eerste periode van 12 maanden een korting geeft op een tarief, dan wel enige prijsactie onderneemt/aanbiedt, gelden deze kortingen/acties voor de eerste periode van 12 maanden. Na de eerste periode van 12 maanden is het normale tarief dat Lextone hanteert van toepassing.

Overige diensten en producten

Zaakafhandeling

 1. Om jouw belangen en de belangen van de overige Lextone Opdrachtgevers zo goed mogelijk te behartigen doet de Lextone B.V. Jurist eerst een conflict check of er geen tegenstrijdige belangen zijn met bestaande Opdrachtgevers van Lextone Indien er sprake is van een conflicterend belang dan is de Lextone Jurist niet verplicht jou bij te staan.
 2. De Lextone Jurist behandelt juridische zaken waarvoor geen advocaten monopolie geldt.
 3. De Lextone Jurist zal: a. 12 tot 16 uur besteden aan de Zaakafhandeling bij minnelijke regeling. b. 20 tot 24 uur bij de Zaakafhandeling in een procedure. Wanneer de zaakafhandeling redelijke en zakelijke opvattingen veel meer tijd vraagt dan zullen de meerkosten tijdig door de jurist van Lextone met Opdrachtgever worden besproken.

Procedure

 1. De Lextone Jurist zal Opdrachtgever bijstaan bij één gerechtelijke zitting. Indien er meerdere zittingen plaatsvinden dan zullen de eventuele meerkosten tijdig met jou worden besproken.
 2. De juridische bijstand in een procedure loopt tot aan het uitgesproken vonnis, een vaststellingsovereenkomst bij minnelijke schikking, terugtrekking uit de procedure of indien anderszins blijkt dat de lopende procedure definitief tot een einde is gekomen. Een uit de procedure, opvolgende actie, zoals opstellen schadestaat, invorderings- of nakomingsprocedure, etc., zulks in meest brede zin opgevat, wordt door Lextone B.V. opgevat als een nieuwe advisering of zaakafhandeling.
 3. De kosten verbonden aan de procedure i.c. gerechtsdeurwaarder, griffierecht, reiskosten, ingeschakelde deskundige, vertalers en/of derden en eventuele proceskostenveroordeling komen voor rekening van Opdrachtgever

Vaste prijs producten

 1. Lextone levert naast haar dienstverlening op abonnementsbasis tevens juridische advies op basis van een vaste prijs;
 2. Opdrachtgever ontvangt voor aanvang van de dienstverlening een opgave van de kosten die Opdrachtgever voor de betreffende dienstverlening kan verwachten. Deze kosten worden vooraf gefactureerd, en dienen vooraf te zijn voldaan.